1. Chấp nhận các điều khoản sử dụng
Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ Bảo Hộ Song Hành.
Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Bảo Hộ Song Hành, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của Bảo Hộ Song Hành dưới đây.
Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của Bảo Hộ Song Hành hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng Bảo Hộ Song Hành ngay lập tức.

2. Truy cập Bảo Hộ Song Hành
Bảo Hộ Song Hành bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà Bảo Hộ Song Hành cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của Bảo Hộ Song Hành mà không cần báo trước. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của Bảo Hộ Song Hành , bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi bạn đăng ký thành viên/ đăng ký nhận bản tin.
Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho Bảo Hộ Song Hành là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho Bảo Hộ Song Hành thông qua Website Bảo Hộ Song Hành được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của Bảo Hộ Song Hành .
Nếu bạn lựa chọn, hoặc được cung cấp, một tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần nào khác của thông tin như là một phần của thủ tục an ninh của Bảo Hộ Song Hành , bạn có nghĩa vụ bảo mật các thông tin này, và không được tiết lộ cho bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác.
Bạn cũng xác nhận rằng tài khoản của bạn là dành riêng cho bạn và đồng ý không cung cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ người nào khác để truy cập vào các dịch vụ, thông tin của Bảo Hộ Song Hành . Bạn đồng ý thông báo cho Bảo Hộ Song Hành ngay lập tức bất kỳ việc truy cập trái phép nào có sử dụng đến tên sử dụng, mật khẩu của bạn.
Bảo Hộ Song Hành có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác, đã được lựa chọn bởi bạn hoặc cung cấp bởi Bảo Hộ Song Hành , bất cứ lúc nào theo quyết định của Bảo Hộ Song Hành mà không cần thông báo lý do của việc vô hiệu hóa đó.

3. Quyền sở hữu trí tuệ
Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của Bảo Hộ Song Hành cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại.
Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Website Bảo Hộ Song Hành ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt web mà bạn sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của Bảo Hộ Song Hành .

4. Thương hiệu
Bạn không được sử dụng thương hiệu Bảo Hộ Song Hành , mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Bảo Hộ Song Hành . Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên Bảo Hộ Song Hành không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với Bảo Hộ Song Hành .

5. Hành vi nghiêm cấm
Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của Bảo Hộ Song Hành cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của Bảo Hộ Song Hành cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

6. Đóng góp của thành viên
Các dịch vụ Bảo Hộ Song Hành có thể chứa bảng tin, các trang web cá nhân hoặc cấu hình, chức năng nhắn tin và các tính năng tương tác khác (gọi chung là “Dịch vụ tương tác”) cho phép người dùng gửi, xuất bản, truyền tải cho người khác nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là “những đóng góp của thành viên”), trên hoặc thông qua Dịch vụ của Bảo Hộ Song Hành .
Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến các Dịch vụ của Bảo Hộ Song Hành sẽ không được coi là các thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào trên các Dịch vụ của Bảo Hộ Song Hành , bạn cấp cho Bảo Hộ Song Hành quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi.
Bạn bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho Bảo Hộ Song Hành. Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. Bảo Hộ Song Hành không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.

7. Giám sát và Thi hành
Bảo Hộ Song Hành có quyền: loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của thành viên theo đánh giá của Bảo Hộ Song Hành ; thực hiện các sửa đổi mà Bảo Hộ Song Hành cho là cần thiết đối với các đóng góp của thành viên; tiết lộ danh tính của bạn hoặc các thông tin khác về bạn theo các yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền; chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập của bạn đến tất cả hay một phần của Dịch vụ Bảo Hộ Song Hành cho bất kỳ hoặc không vì lý do gì.
Bảo Hộ Song Hành không thực hiện xem xét các tài liệu trước khi nó được đăng tải trên các Dịch vụ của Bảo Hộ Song Hành , và không thể đảm bảo loại bỏ nhanh chóng các thông tin này sau khi nó đã được đăng.

8. Tiêu chuẩn nội dung
Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ các qui định pháp luật.
Theo đó, Bảo Hộ Song Hành không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc Bảo Hộ Song Hành không thể loại bỏ kịp thời các thông tin đóng góp bởi thành viên trên các dịch vụ của Bảo Hộ Song Hành .

9. Vi phạm bản quyền
Bảo Hộ Song Hành coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các qui định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên Bảo Hộ Song Hành vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ các dịch vụ của Bảo Hộ Song Hành bằng cách gửi thông báo cho Bảo Hộ Song Hành qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

10. Dựa vào thông tin cung cấp
Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ của Bảo Hộ Song Hành được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung. Bảo Hộ Song Hành có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian, nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật một cách đầy đủ. Bất kỳ thông tin nào có sẵn trên Website baohosonghanh.com có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào, và Bảo Hộ Song Hành không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin như vậy.
Thông tin được cung cấp trên Bảo Hộ Song Hành cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến (i) độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng, hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên Bảo Hộ Song Hành ; và bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công bố trên Bảo Hộ Song Hành .

11. Từ chối các bảo đảm
Bạn hiểu rằng Bảo Hộ Song Hành không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

12. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý
Trong bất cứ trường hợp nào, Bảo Hộ Song Hành sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi, hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của Bảo Hộ Song Hành .